รายการผู้รออนุมัติใบลา ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่าย / หน่วยงาน
ประเภทการลา
ผู้เห็นชอบใบลา / วัน
ผู้อนุมัติใบลา
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
สุรีภรณ์ จำปาหาร
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - 2
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - 2
ใบยกเลิกวันลา - -
งานผู้ป่วยนอก
นัชรีวรรณ สีหานาม
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 1 2
ใบยกเลิกวันลา - -
ฝ่ายทันตกรรม
สิโรจน์ ปัญญะ
สิโรจน์ ปัญญะ
ลาป่วย - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
ห้องคลอด
ธนิยา กุสุมาลย์
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
งานผ่าตัด
ละมัย เม้าศรี
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค
ดาลัด แก้วบัวพันธ์
ดาลัด แก้วบัวพันธ์
ลาป่วย 2 2
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน 1 1
ใบยกเลิกวันลา - -
งานปฏิบัติการชันสูตร
วชิระ สาสิงห์
วชิระ สาสิงห์
ลาป่วย 1 1
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 3 3
ใบยกเลิกวันลา 1 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ปิยะนุช เวชชะ
ปิยะนุช เวชชะ
ลาป่วย 2 2
ลากิจส่วนตัว 2 2
ลาผักผ่อน 5 5
ใบยกเลิกวันลา - -
งานจ่ายกลางและซักฟอก
สิริรักษ์ วรรณลา
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว 2 2
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
งานผู้ป่วยใน
กรรณิกา มานะดี
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาคลอดบุตร - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
กลุ่มงานการพยาบาล
วีนา ขามช่วง
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
องค์กรแพทย์
สุทธา บุญสินชัย
สุทธา บุญสินชัย
ลาป่วย 1 1
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 6 6
ใบยกเลิกวันลา - -
งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
สุดใจ สีหานาม
สุดใจ สีหานาม
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 3 3
ใบยกเลิกวันลา - -
งานแพทย์แผนไทย
บรรทอง ไชยจันทร์
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
ลาป่วย 4 4
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
งานโภชนาการ
ละมัย เม้าศรี
วีนา ขามช่วง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery