รายการผู้รออนุมัติใบลา ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่าย / หน่วยงาน
ประเภทการลา
ผู้เห็นชอบใบลา / วัน
ผู้อนุมัติใบลา
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
สุรีภรณ์ จำปาหาร
กรรณิกา มานะดี
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - 1
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา 2 1
งานผู้ป่วยนอก
ธิดาวัลย์ ทาพรมมา
กรรณิกา มานะดี
ลาป่วย 2 2
ลากิจส่วนตัว 2 2
ลาผักผ่อน 27 27
ใบยกเลิกวันลา - -
ฝ่ายทันตกรรม
สิโรจน์ ปัญญะ
สิโรจน์ ปัญญะ
ลาป่วย 10 10
ลาผักผ่อน 29 29
ใบยกเลิกวันลา - -
ห้องคลอด
ธนิยา กุสุมาลย์
กรรณิกา มานะดี
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว 2 2
ลาผักผ่อน 3 3
ใบยกเลิกวันลา 1 1
งานผ่าตัด
ฉวีวรรณ ธรรมเนียม
กรรณิกา มานะดี
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 7 5
ใบยกเลิกวันลา - -
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค
ดาลัด แก้วบัวพันธ์
ดาลัด แก้วบัวพันธ์
ลาป่วย 1 1
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน 2 2
ใบยกเลิกวันลา 1 1
งานปฏิบัติการชันสูตร
วชิระ สาสิงห์
วชิระ สาสิงห์
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน 2 2
ใบยกเลิกวันลา - -
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
พิมพ์อัปสร โอษะคลัง
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สุดใจ สีหานาม
สุดใจ สีหานาม
ลาป่วย 2 2
ลากิจส่วนตัว 3 3
ลาผักผ่อน 6 6
ใบยกเลิกวันลา 1 1
งานจ่ายกลางและซักฟอก
สิริรักษ์ วรรณลา
กรรณิกา มานะดี
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน 3 3
ใบยกเลิกวันลา - -
งานผู้ป่วยใน
นัชรีวรรณ สีหานาม
กรรณิกา มานะดี
ลาป่วย - -
ลากิจส่วนตัว - -
ลาคลอดบุตร - -
ลาผักผ่อน 5 5
ใบยกเลิกวันลา - -
กลุ่มงานการพยาบาล
กรรณิกา มานะดี
กรรณิกา มานะดี
ลาผักผ่อน 1 1
ใบยกเลิกวันลา - -
องค์กรแพทย์
สุทธา บุญสินชัย
สุทธา บุญสินชัย
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
งานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
สุวรัตน์ สุขกำเนิด
สุวรัตน์ สุขกำเนิด
ลาป่วย 3 3
ลากิจส่วนตัว 1 1
ลาผักผ่อน 5 5
ใบยกเลิกวันลา - -
งานกายภาพบำบัด
รจนี หมั่นตรวจ
รจนี หมั่นตรวจ
ลาป่วย 3 3
ลากิจส่วนตัว 2 2
ลาผักผ่อน 7 7
ใบยกเลิกวันลา - -
งานแพทย์แผนไทย
คณิพร จันทเสน
คณิพร จันทเสน
ลาป่วย 6 6
ลากิจส่วนตัว 6 6
ลาผักผ่อน 14 14
ใบยกเลิกวันลา - -
งานโภชนาการ
ณัจนันท์ แก้วศรี
กรรณิกา มานะดี
ลากิจส่วนตัว - -
ลาผักผ่อน - -
ใบยกเลิกวันลา - -
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery