อัตรากำลัง โรงพยาบาล

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
นายแพทย์ 3 2 5
ทันตแพทย์ 1 3 4
เภสัชกร 6 6
พยาบาลวิชาชีพ 1 35 36
นักเทคนิคการแพทย์ 2 2 4
นักกายภาพบำบัด 2 2
แพทย์แผนไทย 2 2
นักโภชนาการ 1 1
นักวิชาการสาธารณสุข 1 4 5
นักจัดการงานทั่วไป 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 1 3
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 2 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 1 1
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 6
พนักงานบริการ 17 16 33
พนักงานเปล 3 3
พนักงานประกอบอาหาร 1 1
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 2 3
พนักงานรักษาความสะอาด 2 2
นักวิชาการพัสดุ 1 1
พนักงานประจำห้องยา 1 1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 4 4
พนักงานการเงินและบัญชี 2 2
รวมทั้งหมด
43
97
140
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery