อัตรากำลัง โรงพยาบาล

ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
นายแพทย์ 5 1 6
ทันตแพทย์ 1 2 3
เภสัชกร 6 6
พยาบาลวิชาชีพ 1 34 35
นักเทคนิคการแพทย์ 2 2 4
นักรังสีการแพทย์ 1 1
นักกายภาพบำบัด 2 2
แพทย์แผนไทย 3 3
นักโภชนาการ 1 1
นักวิชาการสาธารณสุข 1 4 5
นักทรัพยากรบุคคล 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 1 3
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 2 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 1 2
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 1
พนักงานขับรถยนต์ 5 5
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 6
พนักงานบริการ 14 16 30
พนักงานเปล 3 3
พนักงานประกอบอาหาร 1 1
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 2 3
พนักงานรักษาความสะอาด 2 2
นักวิชาการพัสดุ 1 1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 4 4
พนักงานการเงินและบัญชี 2 2
รวมทั้งหมด
45
96
141
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery