ข้อมูลบุคลกรจำแนกตามสถานะภาพ

ตำแหน่ง
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
นักเรียนทุน
พนักงาน สธ.
ลูกจ้างรายเดือน
ลูกจ้างรายวัน
ลูกจ้างโครงการ
อื่นๆ
รวม
  นายแพทย์ 6 - - - - - - - - 6
  ทันตแพทย์ 3 - - - - - - - - 3
  เภสัชกร 6 - - - - - - - - 6
  พยาบาลวิชาชีพ 32 - - - - 2 1 - - 35
  นักเทคนิคการแพทย์ 2 - - - - 1 - - - 3
  นักรังสีการแพทย์ 1 - - - - - - - - 1
  นักกายภาพบำบัด 2 - - - - - - - - 2
  แพทย์แผนไทย 2 - - - - 2 - - - 4
  นักโภชนาการ 1 - - - - - - - - 1
  นักวิชาการสาธารณสุข 4 - - - - 4 - - - 8
  นักจัดการงานทั่วไป 1 - - - - - - - - 1
  นักวิชาการการเงินและบัญชี - - - - - - 1 - - 1
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - - - - - - - - 1
  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 - - - - - - - - 3
  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 - - - - - - - - 1
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 - - - - - - - - 3
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - 2 - - - - - - 2
  เจ้าพนักงานพัสดุ - - - - 2 - - - - 2
  เจ้าพนักงานธุรการ - - 1 - - - 1 - - 2
  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - - 1 - - - - 1
  เจ้าพนักงานเวชสถิติ - - - - - 1 - - - 1
  นายช่างเทคนิค - - - - - - 1 - - 1
  พนักงานขับรถยนต์ - - - - 4 - 1 - - 5
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - 2 - - 4 - - - - 6
  พนักงานบริการ - - - - 20 1 9 - - 30
  พนักงานเปล - - - - 2 - - - - 2
  พนักงานประกอบอาหาร - - - - 1 - - - - 1
  ผู้ช่วยทันตแพทย์ - - - - 1 - - - - 1
  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 3 - - - - - - - - 3
  พนักงานรักษาความสะอาด - - - - - - 2 - - 2
  นักวิชาการพัสดุ - - 1 - - - - - - 1
  พนักงานเกษตรพื้นฐาน - - - - 1 - 3 - - 4
  พนักงานการเงินและบัญชี - - - - 1 - - - - 1
รวมทั้งหมด 71 2 4 0 37 11 19 0 0 144
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery