ข้อมูลบุคลกรแยกประเภท

ข้าราชการ
  ชาย   15     คน
  หญิง   57     คน
  รวมทั้งหมด   72     คน
ลูกจ้างประจำ
  หญิง   2     คน
  รวมทั้งหมด   2     คน
พนักงานราชการ
  ชาย   1     คน
  หญิง   3     คน
  รวมทั้งหมด   4     คน
นักเรียนทุน
  รวมทั้งหมด   0     คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
  ชาย   19     คน
  หญิง   17     คน
  รวมทั้งหมด   36     คน
ลูกจ้างรายเดือน
  ชาย   1     คน
  หญิง   8     คน
  รวมทั้งหมด   9     คน
ลูกจ้างรายวัน
  ชาย   9     คน
  หญิง   9     คน
  รวมทั้งหมด   18     คน
ลูกจ้างตามโครงการ
  ชาย   1     คน
  หญิง   1     คน
  รวมทั้งหมด   2     คน
อื่นๆ
  รวมทั้งหมด   0     คน
2018 © ณัฐพัชร์ มะธิปิไข กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
jQuery